WAY TO GO INTO IN CASE OF FULL TABLE

Số lượng khách phù hợp với sức chứa của bàn trống được ưu tiên vào trước

01

Rút thẻ

02

Đăng ký khu vực yêu thích

03

Vui lòng ngồi đợi xếp chỗ

Vui lòng đăng ký lại từ đầu
Nếu quý khách không có mặt khi đến lượt hoặc muốn đổi khu vực để ngồi

WAY TO PICK UP SUSHI

WAY TO EAT SUSHI

NIGIRI SUSHI

( Lưu ý: Chỉ chấm vào một ít và không để thấm vào phần cơm )

GUNKAN SUSHI